Årsunda Vägförening

Välkommen till Årsunda Vägförening!

Föreningen har till uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen, se §9 Styrelse, förvaltning i Stadgar.  Medlemskapet i Årsunda Vägförening är i enlighet med Lantmäterimyndighetens beslut 2003-12-16 ärendenummer X001079, akt 2181-K-03/73, Sandvikens Kommun.


Beslut om högsta tillåten hastighet på Sörbyvägen och
Storsjövägen i Årsunda
Sandvikens kommun har beslutat att införa lokal trafikföreskrift 2181 2024:8
om högsta tillåten hastighet på Storsjövägen och Sörbyvägen. Föreskriften
träder i kraft den 28 juni 2024.


Medborgardialog Årsunda

Innan 2023 års stämma så kom kommunens representanter och föredrog arbetet som pågår gällande kommande etableringar av bostäder i Årsunda. Här är en sammanställning --> Medborgardialog Årsunda (PDF)


Vägarbeten

För att kunna gräva i samfällighetens vägar krävs att Årsunda Vägförening ger sitt tillstånd. Detta gäller planerade arbeten och tillstånd kan ges genom att man skickar in sin ansökan via e-post till styrelsen@arsundavagforening.org. Akuta situationer som kräver åverkan på föreningens vägar löses med omedelbar verkan utan att något tillstånd behöver ges. 


Årsstämma

I mars månad varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till, via anslagstavlor i centrum och på Gulf-macken, och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till. Läs mer i våra stadgar om hur en stämma går till samt vad som gäller inkommande motioner.


Håll koll på din växtlighet

Kontrollera gärna vad som gäller kring ditt ansvar med växtlighet mot gatan.


Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både permanentboende och fritidsfastighet. 

Stadgar Årsunda Vägförening

§ 1 Firma

Föreningens firma är Årsunda Vägförening


§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning avseende utfartsvägar omprövad genom Lantmäterimyndighetens beslut 2003-12-16 ärendenummer X001079, akt 2181-K-03/73, Sandvikens Kommun.


§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid omprövningen bestämts om dess ändamål.


§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.


§5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Sandvikens Kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.


§6 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.


§7 Styrelsekallelse till sammanträde föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.


§8 Styrelse beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behöring ordning och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.


Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.


Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.


Fråga får, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense i beslutet.


Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.


Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som, vid förfall av ordföranden, lett sammanträdet.


§9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
 2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsdelarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


§10 Revision

För granskning av  styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningstämma utse två revisorer och två suppleanter. Mandattiden för revisor och suppleant är två år.


Revionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 - 31/12.


§12 Underhålls- och förnyelsefond.

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.

§13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Styrelsen kan när den finner det erfordeligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ andra stycket i lagen om förvaltning av samfälligheter.


Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle, att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.


§14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämmal. Det skall ske på minst två anslagstavlor i Årsunda samhälle samt på Internet - årsunda.se.


Kallelse ska ske senast 14 dagar före stämman.


I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.


Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom på det sätt som styrelsen finner lämpligt.


§15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.


Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§16 Dagordning vid stämma

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt


Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.


§17 Disposition av avkastning

I de fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.


§18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.


I fråga om omröstning mm. gäller 48§, 49§, 51§ och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.


När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.


§19 Flera verksamhetsgrenar

Utgår.


§20 Protokolljustering, tillgänglighet

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

-------------------------------------------
Styrelsen i Årsunda Vägförening

Ordförande

Carl-Ewert Ohlsson


Sekreterare

Ulrika Hedin


Kassör

Lena Åsbrink


Ledamot

Emil Andersson


Ledamot

Kim Sjöberg


Ledamot

Jörgen AnderssonSuppleant

Sandra Olsson


Suppleant

Peter RylanderRevisorer

Anders Mattsson

Ulrika Forsberg


Valberedning

Lars-Ivan Sjöberg

Mikael Lind

Axel Hedblom


Kontakta styrelsen via e-post

styrelsen@arsundavagforening.org

Entreprenör

Entreprenaden omfattar snöröjning samt halkbekämpning/sandupptagning inom föreningens område. 


Peter Nygren Årsunda AB

Kontaktuppgift (länk till Eniro)

Vägar som föreningen ansvarar för:


 • Egnahemsvägen
 • Hedkarbyvägen
 • Isac Dahls väg
 • Krusasvändan
 • Longbergsvägen
 • Nedre vägen
 • Prärievägen
 • Prästbordsvägen (inkl. vändplan före Prästbordsvägen 6)
 • Sjöviksvägen
 • Sjöängsvägen
 • Storsjövägen
 • Sörbyvägen
 • Tomtasvägen
 • Tornstigen
 • Åkerslundsvägen
 • Åshuvudsvägen (fram t o m. nedfart Strandbaden)

Vägar som föreningen inte ansvarar för: • Årsundavägen
 • Gavelstigen
 • Främlingshemsvägen
 • Fänjavägen
 • Promenadvägarna mellan Sörbyvägen och Gavelstigen
 • Vallgränd 1


FASTIGHETSÄGARES ANSVAR GÄLLANDE RÖJNING AV TRÄD OCH/ELLER HÄCK ANGRÄNSANDE TILL GATA

Din fastighet är en del av vår gemensamhetsanläggning i Årsunda Vägförening. Det är viktigt att vi fastighetsägare hjälps åt för att hålla våra vägar trafiksäkra och tillgängliga för snöröjning, halkbekämpning och annat underhåll.

Häckar vid korsningar

Träd, buskar och häckar över vägbana

Kontakta styrelsen i Årsunda vägförening